4 NAMA ISTRI NABI MUHAMMAD SAW

4 NAMA ISTRI NABI MUHAMMAD SAW

4 NAMA ISTRI NABI MUHAMMAD SAW

4 NAMA ISTRI NABI MUHAMMAD SAW
4 NAMA ISTRI NABI MUHAMMAD SAW

Pernikahan-pernikahan Rasulullah SAW berikutnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal namun tidak ada yang didasarkan pada hawa nafsu belaka. Berikut ini nama-nama istri Nabi Muhammad Rasulullah SAW menurut kronologi pernikahan mereka dengan Rasulullah SAW:

1. Khodijah binti Khuwailid RA. (556-619 M)

Status ketika menikah: Janda karena ditinggal wafat oleh 2 suami terdahulu, yaitu Abi Haleh Al Tamimy dan Oteaq Almakzomy

Periode menikah: Tahun 595M di Mekkah ketika usia Rasulullah SAW 25 tahun dan Khodijah 40 tahun.

Anak: Dari pernikahannya dengan Khodijah, Rasulullah SAW memiliki sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi semua anak laki-laki beliau (Al-Qosim dan Abdullah) meninggal. Sedangkan yang anak-anak perempuan beliau adalah: Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum dan Fatimah.

Fakta penting: Khodijah RA adalah orang pertama yang mengakui kerasulan suaminya. Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Khodijah masih hidup. Khodijah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah SAW.

2. Saudah binti Zam’a RA. (596 – 674 M)

Status ketika menikah: Janda dari Sakran bin ‘Amr bin Abdi Syams yang turut berhijrah ke Habsyah (Abyssinia, Ethiopia)

Periode menikah: Tahun 631M ketika Saudah berusia 35 tahun.
Anak: tidak ada.

Fakta penting: Tujuan Rasulullah SAW menikahinya adalah untuk menyelamatkannya dari kekafiran akibat menjanda. Keluarga Saudah RA masih kafir dan dipastikan akan mempengaruhi kembali Saudah jika tidak diselamatkan.

3. Aisyah binti Abu Bakar RA. (614-678 M)

Status ketika menikah: Gadis. Aisyah RA berumur antara 6 hingga 9 tahun ketika Rasulullah menikahinya. Tetapi mereka baru bercampur setelah Aisyah cukup umur.

Periode menikah: bulan Syawal tahun kesebelas dari kenabian, setahun setelah beliau menikahi Saudah atau dua tahun dan lima bulan sebelum Hijrah.
Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW tidak pernah menikahi seorang gadis selain Aisyah. Tujuan Rasulullah SAW menikahinya adalah untuk mendekatkan hubungan dengan keluarga Abu Bakar (yang merupakan sahabat utama Rasulullah SAW dan merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW meninggal).

4. Hafsoh binti Umar bin Khatab RA. (607-antara 648 dan 665 M)

Status ketika menikah: Janda dari Khunais bin Hudzaifah yang gugur sebagai syahid dalam Perang Badar.

Periode menikah: tidak lama setelah Perang Badar usai, tahun ke-3 Hijriyah
Anak: tidak ada.

Fakta penting: Rasulullah SAW menikahinya untuk menghormati ayah Hafsoh, yaitu Umar bin Khatab RA yang kelak menjadi khalifah kedua setelah Rasulullah SAW meninggal.

Baca Juga: 

20 SIFAT WAJIB ALLAH DAN 20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH

20 SIFAT WAJIB ALLAH DAN 20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH

20 SIFAT WAJIB ALLAH DAN 20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH

20 SIFAT WAJIB ALLAH DAN 20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH
20 SIFAT WAJIB ALLAH DAN 20 SIFAT MUSTAHIL ALLAH

Sifat-Sifat Mustahil bagi Allah

Sifat Mustahil Bagi Allah artinya Sifat Yang Tidak Mungkin ada pada Allah Swt. Sifat Mustahil Allah merupakan Lawan Kata/Kebalikan dari Sifat Wajib Allah
Berikut dibawah ini adalah 20 sifat-sifat mustahil bagi Allah swt.
‘Adam, artinya tiada (bisa mati)
Huduth, artinya baharu (bisa di perbaharui)
Fana’, artinya binasa (tidak kekal/mati)
Mumathalatuhu Lilhawadith, artinya menyerupai akan makhlukNya
Qiyamuhu Bighayrih, artinya berdiri dengan yang lain (ada kerjasama)
Ta’addud, artinya berbilang – bilang (lebih dari satu)
‘Ajz, artinya lemah (tidak kuat)
Karahah, artinya terpaksa (bisa di paksa)
Jahl, artinya jahil (bodoh)
Maut, artinya mati (bisa mati)
Syamam, artinya tuli
‘Umy, artinya buta
Bukm, artinya bisu
Kaunuhu ‘Ajizan, artinya lemah (dalam keadaannya)
Kaunuhu Karihan, artinya terpaksa (dalam keadaannya)
Kaunuhu Jahilan, artinya jahil (dalam keadaannya)
Kaunuhu Mayyitan, artinya mati (dalam keadaannya)
Kaunuhu Asam, artinya tuli (dalam keadaannya)
Kaunuhu A’ma, artinya buta (dalam keadaannya)
Kaunuhu Abkam, artinya bisu (dalam keadaannya)

Baca Juga: Kalimat Syahadat

Rangkuman (Table Sifat-Sifat Wajib Allah dan Sifat-Sifat Mustahil Bagi Allah )

Tabel ini kami buat untuk memudahkan anda dalam menghafal dan memahaminya
No. Sifat Wajib Allah Tulisan Arab Arti Jenis Sifat Sifat Mustahil Allah Tulisan Arab Arti
1 Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada Nafsiah Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
2 Qidam
ﻗﺪﻡ
Terdahulu Salbiah Huduts
ﺣﺪﻭﺙ
Baru
3 Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal Salbiah Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Berubah-ubah (akan binasa)
4 Mukhalafatuhu lilhawadis
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Berbeda dengan makhluk-Nya Salbiah Mumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyerupai sesuatu
5 Qiyamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri sendiri Salbiah Qiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
6 Wahdaniyat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa (satu) Salbiah Ta’addud
ﺗﻌﺪﺩ
Lebih dari satu (berbilang)
7 Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Kuasa Ma’ani Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
8 Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak (berkemauan) Ma’ani Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Tidak berkemauan (terpaksa)
9 Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui Ma’ani Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
10 Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup Ma’ani Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
11 Sama’
ﺳﻤﻊ
Mendengar Ma’ani Sami
ﺍﻟﺻمم
Tuli
12 Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat Ma’ani Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
13 Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berbicara Ma’ani Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
14 Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa Ma’nawiyah Kaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
15 Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma’nawiyah Kaunuhu mukrahan
ﻛﻮﻧﻪ مكرها
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
16 Kaunuhu ‘aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui Ma’nawiyah Kaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
17 Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup Ma’nawiyah Kaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
18 Kaunuhu sami’an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar Ma’nawiyah Kaunuhu ashamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang tuli
19 Kaunuhu bashiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat Ma’nawiyah Kaunuhu a’maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
20 Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berbicara Ma’nawiyah Kaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang bisu

Sifat Ja’iz Bagi Allah Swt

Sifat Jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Swt mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau di sebut juga sebagai “mumkin”. Mumkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada.

Ja’iz artinya boleh-boleh saja, dengan makna Allah Swt menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatupun juga, sebab Allah Swt bersifat Qudrat (kuasa) dan Iradath (kehendak), juga boleh – boleh saja bagi Allah Swt meniadakan akan segala sesuatu apapun yang ia mau.

Alhamdulillah selese juga akhirnya menulis artikel tentang 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah lengkap dengan dalil, arti dan penjelasannya.

HUKUMNYA SHALAT SAMBIL MENANGIS

HUKUMNYA SHALAT SAMBIL MENANGIS

HUKUMNYA SHALAT SAMBIL MENANGIS

HUKUMNYA SHALAT SAMBIL MENANGIS
HUKUMNYA SHALAT SAMBIL MENANGIS

Allah SWT berfirman, “Dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.” (QS. Maryam: 58).

Dalam hadits disebutkan, dari ‘Abdullah bin Asy-Syikkhir, ia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat, ketika itu beliau menangis. Dari dada beliau keluar rintihan layaknya air yang mendidih.” (HR. Abu Daud no. 904 dan Tirmidzi dalam Asy-Syamail Al-Muhammadiyah no. 322. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sakit keras, ada seseorang yang menanyakan imam shalat kemudian beliau bersabda, “Perintahkan pada Abu Bakr agar ia mengimami shalat.”

‘Aisyah lantas berkata, ”Sesungguhnya Abu Bakr itu orang yang sangat lembut hatinya. Apabila ia membaca Al-Qur’an, ia tidak dapat menahan tangisnya.” Namun beliau bersabda, “Tetap perintahkan Abu Bakr untuk menjadi imam.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 713 dan Muslim no. 418).

So, Sob, berdasarkan keterangan yang ada di hadits dan quran, menangis saat shalat kerena takut pada Allah SWT tidak membatalkan shalat.

Beberapa pandangan ulama madzhab soal hal ini,

Ulama Hanafiyah

berpandangan bahwa jika menangis dalam shalat dikarenakan sedih pada musibah, maka itu membatalkan shalat. Karena seperti itu dianggap sebagai kalam manusia (perkara di luar shalat, pen.). Namun jika karena mengingat surga dan takut pada neraka, shalatnya tidaklah batal. Seperti itu menunjukkan bertambahnya khusyuk. Sedangkan khusyuk adalah ruh dari shalat.

Ulama Malikiyah

berpandangan bahwa menangis dalam shalat bisa jadi dengan suara atau tanpa suara. Jika menangis tanpa suara, shalatnya tidak batal. Jika dengan suara, shalatnya batal. Sedangkan jika menangisnya dengan suara dan itu atas dasar pilihannya, shalatnya batal. Jika bukan atas pilihannya dan didasari karena sangat khusyuknya, shalatnya tidak batal walaupun banyak. Namun kalau bukan karena khusyuknya, shalatnya batal.

Ulama Syafi’iyah

berpendapat bahwa jika menangisnya keluar dua huruf, maka membatalkan shalat karena seperti itu meniadakan shalat. Meskipun ketika itu menangisnya karena takut akhirat. Ini pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi’i, walau dalam madzhab Syafi’iyah sendiri ada yang menyelisihi pendapat tersebut.

Baca Juga: Sifat Allah

Ulama Hambali

berpendapat bahwa jika menangisnya terdiri dari dua huruf, itu muncul karena khasyah (rasa takut yang besar), atau bahkan sambil tersedu-sedu, tidaklah membatalkan shalat. Karena seperti karena terhanyut dalam dzikir. Begitu juga kalau seseorang tidak khusyuk lalu menangis dalam shalat, shalatnya batal.

Ibnul Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma’ad, “Memaksakan diri untuk menangis disebut at-Tabaki, ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Memaksakan diri untuk nangis yang terpuji adalah berusaha menangis dalam rangka melembutkan hati dan agar takut kepada Allah, bukan karena riya atau sum’ah (pamer). Sementara memaksa nangis yang tercela adalah sok nangis untuk dilihat orang lain.” (Zadul Ma’ad, 1/175).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah menerangkan, “Menangis dalam shalat jika karena takut pada Allah dan mengingat perkara akhirat, begitu pula karena merenung ayat yang dibaca seperti saat melewati ayat-ayat yang menyebutkan janji dan ancaman, maka tidak membatalkan shalat. Adapun jika menangis tersebut karena musibah yang menimpa atau semacamnya, maka membatalkan shalat. Bisa membatalkan karena menangis tersebut berkaitan dengan perkara di luar shalat.

Karenanya memikirkan perkara-perkara di luar shalat atau perkara lain mesti dihilangkan agar tidak membatalkan shalat. Intinya, memikiran berbagai macam hal yang tidak terkait dengan shalat berakibat kekurangan saja di dalam shalatnya.” (Fatawa Nur ‘ala Ad-Darb, 9: 141). Allahu a’lam.

Tingkatkan Kenyamanan, Facebook Rilis Fitur untuk Kelola Tab Navigasi

Tingkatkan Kenyamanan, Facebook Rilis Fitur untuk Kelola Tab Navigasi

Tingkatkan Kenyamanan, Facebook Rilis Fitur untuk Kelola Tab Navigasi

Tingkatkan Kenyamanan, Facebook Rilis Fitur untuk Kelola Tab Navigasi
Tingkatkan Kenyamanan, Facebook Rilis Fitur untuk Kelola Tab Navigasi

Facebook dikabarkan telah memperkenalkan opsi baru yang bisa membuat penggunanya menjadi lebih nyaman. Platfrom sosial media ini telah merilis opsi baru bernama ‘Shortcut Bar Settings’.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Facebook dalam situs berita resmi

miliknya. Dalam laporannya, tertulis fitur ini memang diluncurkan bagi semua pengguna Android dan iOS.

“Kami meluncurkan kontrol bilah navigasi untuk mempermudah orang-orang terhubung dengan hal-hal yang mereka sukai dan mengontrol pemberitahuan yang mereka dapatkan di aplikasi Facebook,” ujar juru bicara Facebook, dikutip dalam situs resminya.

Baca juga: Facebook Punya Logo Baru, Ini Tanggapan Bos Twitter

Fitur Facebook untuk Kelola tab navigasi

Pengguna Facebook akan memiliki dua opsi dalam shortcut baru. Pertama,

pengguna dapat memilih menghapus tab tertentu seperti Watch Groups, Marketplace, profil, acara, berita, permintaan teman, today in, gaming hingga dating.

Opsi selanjutnya, pengguna juga dapat memilih untuk membisukan notifikasi tab yang diinginkan. Dengan demikian, maka hal ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi penggunanya, karena mampu mengurangi notifikasi dari tab yang tidak diinginkan.

Sementara itu, melansir dari Techcrunch, ikon ‘Shurtcut Bar’ berada disamping

ikon lainnya, seperti Beranda dan pemberitahuan. Cara mengaktifkannya cukup mudah, pengguna hanya perlu memilih dan menahan salah satu shortcut di bilah navigasi. Selanjutnya, akan muncul menu pop-up yang berisi kedua opsi tadi.

Sayanya, bagi pengguna Android fitur ini baru akan tersedia dalam beberapa minggu mendatang.

 

Baca Juga :

Gojek Adakan Undian Akhir Tahun lewat GoSend

Gojek Adakan Undian Akhir Tahun lewat GoSend

Gojek Adakan Undian Akhir Tahun lewat GoSend

Gojek Adakan Undian Akhir Tahun lewat GoSend
Gojek Adakan Undian Akhir Tahun lewat GoSend

Menyambut promo belanja online akhir tahun yang diselenggarakan oleh para eCommerce di tanah air, Gojek lewat layanan logistik dan kurir GoSend menghadirkan pengalaman belanja menarik bagi pengguna setia dengan meluncurkan program “GoSend GoLucky”.

GoSend GoLucky merupakan program undian yang diselenggarakan GoSend

khusus bagi para pelanggan yang telah mempercayakan GoSend sebagai layanan pesan antar dalam berbelanja online di tujuh partner eCommerce selama periode promo berlangsung.

Ketujuh eCommerce tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Alfacart, Ruparupa, Babyzania, dan Jakmall.

Program yang berlangsung hingga 15 Desember 2019 ini memberikan kesempatan kepada para pengguna GoSend untuk mendapatkan hadiah utama berupa 1 unit mobil Toyota Yaris TRD, 3 unit motor Honda Vario, 5 unit handphone Samsung S10 serta saldo GoPay senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang.

Head of Logistics Gojek Junaidi mengungkapkan, “Bertepatan dengan promo

belanja online besar-besaran di akhir tahun, GoSend GoLucky adalah bentuk apresiasi kami sekaligus ungkapan terima kasih kepada para pengguna yang selalu mengedepankan layanan GoSend untuk memudahkan keseharian mereka dalam hal pengantaran barang khususnya dalam berbelanja online.”

Berdasarkan laporan lembaga riset Nielsen, jumlah transaksi selama promo belanja online pada 2018 meningkat 45% dibandingkan 2017. Kenaikkan transaksi tersebut juga tercermin dari lonjakan order pada layanan pengiriman barang GoSend.

“Data internal kami menunjukkan secara keseluruhan terdapat lebih dari 700

ribu barang yang dikirim oleh mitra GoSend selama promo belanja online tahun 2018. Selain itu, seluruh mitra GoSend di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) telah menempuh jarak lebih dari 9 juta kilometer selama periode promo tersebut. Jarak tersebut setara dengan 500 kali perjalanan bolak balik dari Sabang hingga Merauke,” tutur Junaidi.

 

Sumber :

https://zalala.co.id/

Bocor, Motorola Segera Rilis Seri G8 yang Ketiga

Bocor, Motorola Segera Rilis Seri G8 yang Ketiga

Bocor, Motorola Segera Rilis Seri G8 yang Ketiga

Bocor, Motorola Segera Rilis Seri G8 yang Ketiga
Bocor, Motorola Segera Rilis Seri G8 yang Ketiga

Tak ingin ketinggalan vendor smartphone lain, kini beredar video promosi milik

Motorola yang muncul ke publik.

Melansir dari The Verge, video treaser terlihat menampilkan perangkat yang tampaknya menjadi seri ketiga dari lini Moto G8.

Video ini dibagikan oleh seorang leaker ternama, Evan Blass. Dalam treaser ini merujuk kepada ponsel G8 generasi baru yang akan memiliki tiga kamera belakang.

Kabarnya, Salah satu lensa akan mempunyai sensor 48 megapiksel. Lebih lanjut, dibagian layarnya terlihat notch kecil termpat tersematnya kamera depan.

Baca juga: Beredar Foto Penampakan Motorola Razr

Sayangnya, dalam video yang bocor ke publik ini tidak dijelaskan spesifikasi

secara rinci, melainkan hanya tampak wujud kamera saja. Selain itu, belum diketahui kapan dan dimana saja Motorola akan merilis seri ketiga dari Moto G8.

Sementara itu, kedua perangkat sebelumnya, Motorola G8 Play dan G8 Plus juga belum dijadwalkan dirilis di pasar Amerika.

Kabarnya, kemungkinan besar, Motorola akan merilis ketiga lini seri G8 itu

secara bersamaan. Pasalnya, Motorola akan menggelar acara peluncuran untuk ponsel RAZR Motorola pada 13 November mendatang.

Kendati demikian, hal ini masih sekedar rumor walaupun kadang tak meleset. Namun, hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan

Dasar Penyelenggaraan
Dasar Penyelenggaraan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.12/MPP.Kep/1/1998 tentang penyelenggaraan WDP ditetapkan pada tanggal 16 Januari 1998 , yang merupakan pelaksanaan UU No.3 tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan.

Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan penigkatkan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan , pemberian informasi, promosi, kegunaan pendataran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan , serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP.

Perusahaan – Perusahaan yang tidak wajib mendaftar
Dalam keputusan Memperindag ini lebih lanjut diatur mengenai perusahaan yang dikecualikan dari WDP yaitu:
a. Perusahaan Kecil Perorangan
b. Perusahaan yang diurus, dijalankan,atau dikelola oleh pribadi milik sendiri, atau hanya dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri.
c. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

Namun demikian perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan menghendakinya.

Selanjutnya diatur bahwa usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang ekonomi atau sifat dan tujuannya tidak semata – mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan WDP ,yaitu:
a. Pendidikan formal( Jalur Sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun
b. Pendidikan Non Formal(Jalur Luar Sekolah)
c. Jasa Notaris
d.Jasa Pengacara
e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok dokter.
f. Rumah Sakit
g. Klinik pengobatan

Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang tercakup diatas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Setelah mendengar pertimbangan Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan bersangkutan.

Perusahaan yang wajib daftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan (termasuk Perusahaan Asing) yang berkependudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku(dan telah memiliki ijin), termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu,anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Perusahaan – Perusahaan tersebut berbentuk:
a. Badan hukum, termasuk didalamnya koperasi
b. Persekutuan
c. Perorangan
d.Perusahaan lainnya

Baca Juga :

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

1. Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan

a. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha,c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :

a. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan.

b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.

c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.

d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

3. Tujuan dan Sifat

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2).

Tujuan daftar perusahaan yaitu :
a. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.
b. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.
c. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
d. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.
e. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).

4. Kewajiban

Setiap Perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran Wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

5. Pengecualian

Namun ada yang dikecualikan dari Wajib Daftar itu adalah:

1. Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam UU No.9 tahun 1969 lembaran negara 1969 No.40 joIndonesische Bedrijvenwet ( Staatsblad tahun 1927 No.419) sebagaimana setelah diubah dan ditambah.
2. Setiap Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI

Sifat Hukum HAKI
Sifat Hukum HAKI

Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Dasar Hukum HAKI

1. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
2. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
7 Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Konsultan HAKI

Adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Persyaratan Menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
1. Warga negara Indonesia
2. Bertempat tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia
3. Berijazah Sarjana S1
4. Menguasai Bahasa Inggris
5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri
6. Lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Sumber : https://vhost.id/

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan
Anies Bantah Formula E di Jakarta Akan Berdampak Pada Program Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap mobil listrik

formula E yang bakal dihelat di Jakarta tahun 2020 tidak akan berdampak pada program pendidikan. Anies memastikan kebijakan soal memajukan pendidikan akan terus berjalan.

Pernyataan Anies sekaligus membantah fraksi PSI di DPRD Jakarta yang mengatakan anggaran rehabilitasi sekolah harus dipangkas demi penyelenggaraan formula E. PSI menganggap rehabilitasi sekolah ini dianggap sebagai program yang penting.

“Masing-masing (anggaran) sudah ada pos-nya, dan saya beri contoh soal

pendidikan misalnya, sering kali kita menganggap bahwa perhatian pada pendidikan itu diukur dari infrastruktur fisik,” ujar Anies di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019).

Anies menuturkan, pendidikan harus dilihat dari mutunya. Karena itu ia mengaku sedang meningkatkan mutu pengajaran melalui tenaga pengajar dan pelatihan.

“Pendidikan itu fokusnya pada kualitas, konten, kalau kita bicara pendidikan hanya infrastruktur terus ini seperti Dinas Cipta Karya pembangunan yang diukur,” jelasnya.
Peresmian Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Suara.com/Arief Apriadi).
Peresmian Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 2019-2020 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Suara.com/Arief Apriadi).

Ia kemudian meminta pada sejumlah pihak untuk tidak melihat indikator

pendidikan di Jakarta dari bangunan fisiknya. Apalagi, kata Anies, kualitas bangunan sekolah di Jakarta kebanyakan sudah bagus.

“Mulai dari guru, kepala sekolah, pelatihan-pelatihannya, itu semua sifatnya konten, kalau membangun manusianya di konten,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI di DPRD Jakarta Idris Ahmad menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI memangkas anggaran sebesar Rp 455,4 miliar. Ia menyebut rencana awalnya uang itu akan digunakan untuk rehabilitasi sekolah yang tak layak.

Menurutnya kebijakan ini janggal karena ajang balap mobil itu tidak masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menganggap seharusnya anggaran dalam RPJMD menjadi prioritas.

 

Baca Juga :